Ασφάλιση της επιχείρησης - επαγγελματικού χώρου

Η ασφάλιση  της επιχείρησης, του επαγγελματικού χώρου σας, η ασφάλιση του επαγγελματικού εξοπλισμού σας, η ασφάλιση αστικής ευθύνης, η ομαδική ασφάλιση του προσωπικού και των στελεχών, του στόλου οχημάτων με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.

Ασφάλειες Επιχειρήσεων

Για Ασφάλιση Επιχειρησεων: 2105233888

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (κτήρια, εξοπλισμός, προιόντα , εμπορεύματα, πρώτες
ύλες κ.λ.π.)

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ (σε περίπτωση ζημιάς)


ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ατυχημάτων, ασθενειών, συντάξεως))

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

  • Αστική ευθύνη έναντι Τρίτων: Αποζημιώσεις ρίτων για ζημιές που έγιναν και οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης,

 

  • Ευθύνη Εργοδότη: Κάλυψη αποζημίωσης που η Επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλλει εξ αιτίας ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας στο Προσωπικό της

 

  • Αστική Ευθύνη Προϊόντος: Κάλυψη  ζημιών σε Τρίτους εξ αιτίας προβληματικού ή ελατωματικού  προϊόντος που η Επιχείρηση παράγει ή εισάγει, διανέμει ή εμπορεύεται

 

  • Περιβαλλοντική Ευθύνη: Κάλυψη αποζημιώσεων ή κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Επιχείρηση λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος εξ αιτίας ατυχήματος στις εγκαταστάσεις της


ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κάλυψη σοβαρής οικονομικής ζημιάς λόγω  ατυχήματος, που μπορεί να συμβεί σε υψηλόβαθμα  και  εξειδικευμένα Στελέχη της Επιχείρησης

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κάλυψη  αποζημίωσης που μπορεί να απαιτηθούν από Μετόχους, Φορείς Δημοσίου, Τράπεζες ή ακόμη και από Τρίτους, εξαιτίας  ευθύνης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  ή των Ανωτάτων Στελεχών της επιχείρησης Επιχείρησης.